UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
  O KONKURSIE PLAN DZIAŁAŃ REGULAMIN TERMINARZ POMOCE NAGRODY WYNIKI PARTNERZY FAQ KONTAKT POLITYKA PRYWATNOŚCI  
Organizator Konkursu - Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska
Kontakt do biura: tel: 22 532 71 94, fax: 22 532 71 92, codziennie w godzinach: 10 -14;
www.aktywniepozdrowie.pl – konkurs „Czas na zdrowie”,

e-mail: czasnazdrowie@fundacjabos.pl

Patroni honorowi konkursu
Minister Edukacji Narodowej
Minister Sportu i Turystyki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agencja Rynku Rolnego
Rzecznik Praw Dziecka

Sponsorzy
Bank Ochrony Środowiska;

Główny cel Konkursu
Cel główny: powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.
Cele szczegółowe:
upowszechnienie wiedzy nt.: rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej oraz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
organizacja Festynu Zdrowia, czyli praktyczne promowanie postaw prozdrowotnych oraz żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej (poprzez zaproszenie na Festyn lokalnych producentów).

Zaproponowana formuła organizacji Festynu Zdrowia skupia wszystkie elementy składające się na zdrowy styl życia: poszerzanie wiedzy na temat zdrowia, zastosowanie praktyczne poprzez organizację zdrowych posiłków zawierających produkty ekologiczne i regionalne oraz organizację zabaw ruchowych o średniej aktywności.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie” jest
promocja zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Projekt prowadzony będzie w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Składać się
będzie z dwóch etapów:
pierwszy – przygotowawczy polega na powołaniu 10 - osobowych zespołów uczestników, którzy po zdobyciu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego mają za zadanie wypromować ją wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowują scenariusz planowanego Festynu Zdrowia – m.in. zdobywają wolontariuszy (uczniów, rodziców, nauczycieli) do pomocy, szykują się do promocji wydarzenia w społeczności lokalnej.
drugi – polega na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości (rodziców, mieszkańców wsi/miasta, władz lokalnych, specjalnych gości, takich jak np. lekarze, dietetycy, producenci żywności ekologicznej i regionalnej, znani sportowcy i celebryci).

Kluczowym elementem Konkursu jest Festyn Zdrowia składający się z trzech
modułów:
Pierwsza część to pokaz serii filmów pt. „Śmietnik w mojej głowie” mówiących o stereotypach dotyczących żywienia oraz pokaz spotów promujących żywność ekologiczną i tradycyjną sfinansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Drugim elementem jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy tj. przygotowanie i degustacja poczęstunku przygotowanego z produktów ekologicznych i regionalnych.
Trzecim elementem jest organizacja wspólnych zabaw ruchowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Materiały wspomagające wypełnienie zadań konkursowych w postaci podpowiedzi
organizacyjnych, przykładowych przepisów kulinarnych, wielu ciekawych artykułów,
reguł gier ruchowych itp. zamieszczone zostały na stronie Konkursu.

Terminarz
Konkurs trwa w okresie: kwiecień - październik 2017.
Szczegółowy terminarz w zakładce Terminarz.

Adresaci Konkursu:
Projekt adresowany jest do uczniów szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
W projekt zaangażowani będą również dorośli (nauczyciele, rodzice, społeczność
lokalna), którzy zostaną zaproszeni na ogólnoszkolną imprezę Festyn Zdrowia.
Ideą organizacji Festynu Zdrowia jest upowszechnienie w jak najszerszych kręgach
wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia oraz wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Jednym więc z zadań konkursowych jest zorganizowanie promocji planowanego wydarzenia w środowisku szkolnym, wśród rodziców, uczniów i lokalnej społeczności.

Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

 2. Szkołę może reprezentować w projekcie tylko jeden zespół.

 3. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).

 4. W przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów różnych szkół. Wówczas Zespół Szkół organizuje wspólny Festyn Zdrowia i sam decyduje, do której kategorii się zgłasza (podstawowa lub ponadpodstawowa).

 5. Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.

 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest internetowe zarejestrowanie zespołu w terminie do 17 kwietnia 2017 r. poprzez:
  a. wypełnienie znajdującego się na stronie formularza;
  b. wgranie formularza w wersji zeskanowanej z podpisem Dyrektora szkoły W tym celu opiekun zespołu loguje się na stronie internetowej konkursu podając login i hasło wpisane przy rejestracji. Następnym krokiem jest wybór zakładki „prześlij formularz rejestracyjny” i wgranie skanu podpisanego formularza.; Podpisany formularz zgłoszeniowy stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.

 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.

 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy:
  Etap 1
  powołanie zespołu, określenie zadań każdego członka zespołu,
  opracowanie prezentacji na temat rolnictwa ekologicznego i przedstawienie jej na
  forum szkoły wraz z informacją o planowanym Festynie,
  wizyta członków zespołu konkursowego w gospodarstwie rolnym specjalizującym się w produkcji ekologicznej (lub sklepie z żywnością ekologiczną) i zaprezentowanie relacji z wycieczki podczas apelu szkolnego,
  zaplanowanie scenariusza Festynu Zdrowia,
  zaplanowanie promocji Festynu w społeczności lokalnej.
  Etap 2 - realizacja Festynu Zdrowia:
  organizacja pokazu filmów „Śmietnik w mojej głowie” oraz spotów promujących żywność ekologiczną,
  organizacja zdrowego poczęstunku zawierającego produkty ekologiczne i regionalne;
  organizacja zabaw sportowych.
  przygotowanie krótkiego filmu podsumowującego Festyn Zdrowia.

 9. Z wykonania każdego etapu będą sporządzane stosowne raporty. W celu przygotowania raportów uczniowie logują się na stronie internetowej konkursu. Tam znajdą formularze do tworzenia raportów wraz z wytycznymi. Raporty mogą tworzyć tylko uczniowie! Wszyscy uczniowie z danego zespołu pracują nad wspólnym raportem. Zadaniem opiekuna zespołu jest sprawdzenie raportu i przesłanie go do oceny w terminie.

 10. Wszystkie zadania opisane są w zakładce „Plan działań”, który wskazuje czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby sporządzania raportów ze zrealizowanych zadań.

 11. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Zespół Sędziowski. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zespołu Sędziowskiego.

 12. Sędziowie oceniać będą raporty z realizacji etapów. Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne - za każdy dzień opóźnienia 3 pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia raportów - nie będą one przyjmowane do oceny. Obowiązuje ograniczenie ilości znaków w sporządzanych raportach. Każde zadanie może być opisane maksymalnie 3600 znakami (liczone ze spacjami).

 13. Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco (szczegóły w „Planie działań”):
  a. Etap 1 - łączna ocena maksymalnie 400 pkt;
  b. Etap 2 - łączna ocena maksymalnie 400 pkt.

 14. Prace konkursowe oceniane są oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

 15. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


Nagrody

 1. W konkursie przewidziane są trzy Nagrody Główne (rzeczowe), przyznawane przez Zespół Sędziowski za uzyskanie najwyższej punktacji z zadań konkursowych w każdym z etapów.
 2. Nagrody przyznawane będą oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
 3. Łączna pula nagród wynosi ok. 30 tysięcy złotych

 4. Fundatorem Nagród Głównych jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska

 5. Nagrody rzeczowe przyznawane są:
  w etapie ROZGRZEWKA:
  członkom Zespołów Konkursowych,
  opiekunowi Zespołu.
  w etapie FESTYN ZDROWIA:
  członkom zespołów Konkursowych,
  opiekunowi zespołu,
  szkołom, z których te zespoły pochodzą.

 6. Każdy uczestnik zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.

 8. Pełna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie www.czasnazdrowie.fundacjabos.pl.


Postanowienia ogólne

 1. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nick zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników zespołów).

 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Konkursowych.

 3. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu "Czas na zdrowie", jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z konkursu.

 4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny

 8. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

 9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 10. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

 11. Podpisując zgłoszenie do Konkursu Dyrektor wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

Jaskiniowiec w mojej skórze Zmora jojo Gorzka prawda o cukrze Jestem panem swojego losu Sport na zdrowie Sztuka kamuflażu Chemiczne iluzje Słodkie paradoksy Bajka o dziku i tuczniku